1. Typ och kontakt
 2. Kvitto
Tänk på följande innan du går vidare i beställningen:
Rätten att vara anonym
Om du vill vara anonym ska du inte använda denna e-tjänst. Kontakta istället kommunen på telefon 08-520 680 00.

Kostnad
Om din beställning överstiger 19 sidor tillkommer en kostnad enligt Nynäshamns kommuns taxa för kopia av allmänna handlingar..

Välj typ av handling vill du ha kopia på
Välj typ av handling vill du ha kopia på
Välj hur du vill få del av kopian
Kontaktuppgifter till dig
E-post
Så här hanterar vi personuppgifterna

Personuppgifterna behandlas enligt den lagliga grunden allmänt intresse. Behandlingen har två ändamål:.
– Möjlighet för kommunen att kontakta de medborgare som begär kopior på allmänna handlingar.
– Möjliggöra återsökning av handlingar.

Personuppgiftsansvar:

 • Betyg från grundskolan: barn-och utbildningsnämnden
 • Betyg från gymnasium och vuxenutbildning: näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden
 • Bygglovshandlingar: samhällsbyggnadsnämnden
 • Diarieförda ärenden: den nämnd som förvarar handlingarna i ärendet
 • Handlingar från kommunarkivet: kommunstyrelsen
 • Skolhälsovårdsjournal från grundskolan: barn-och utbildningsnämnden
 • Skolhälsovårdsjournal från gymnasiet: näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden
 • Socialtjänstakt: socialnämnden
Kontaktuppgifter till respektive nämnd.

Mottagare av personuppgifterna är arkivarie samt registrator på den nämnd som hanterar begäran.

Överföring av personuppgifter till tredje land förekommer inte.

Begäran med tillhörande personuppgifter gallras två veckor efter att begärd kopia skickats iväg. Om medborgaren kräver ett formellt beslut kommer begäran att diarieföras och sparas i två år innan gallring.

Läs mer om hur du kan få del av dina uppgifter, vilka rättigheter du har och kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet på nynashamn.se/gdpr.

Beställa kopior på betyg
Här gör du en beställning av kopia på skolbetyg.

Vilka betyg kan du beställa?
Är betyget utfärdat av en skola belägen i en annan kommun finns betyget inte hos Nynäshamns kommun. Vänd dig i så fall direkt till skolan eller till den kommun där skolan ligger för att få hjälp. Gäller beställningen ett äldre betyg från en skola i Nynäshamns kommun skickar vi vidare ärendet till kommunarkivet för handläggning.

Grundskola
Nynäshamns gymnasium
Komvux
Beställa kopior på bygglovsärenden eller fastighetsritningar
Bygglovsärenden innehåller fastighetsritningar, ansökningar, beslut och annan dokumentation som rör den lovpliktiga byggnationen.

Fastighetsbeteckning
För att beställa handlingar ur bygglovsärenden måste en fastighetsbeteckning anges. Det räcker alltså inte med en adress.

Beställ kopior ur diarieförda ärenden
Ansvarig nämnd
För att förenkla handläggningen av din beställning vill vi att du uppger vilken nämnd som ansvarar för ärendet. Din beställning kommer då att skickas till den valda nämndens registrator för fortsatt handläggning.

Om du inte vet vilken nämnd som ansvarar för ärendet kommer din beställning att skickas till kommunstyrelsen som sedan vidarebefordrar beställningen till rätt nämnd.

Diarienummer
Vet du vilket diarienummer ärendet har underlättar det registratorns arbete och påskyndar handläggningen av din beställning. I Nynäshamns kommuns webbdiarium kan du få fram diarienummer på både enskilda dokument och hela ärenden

Välj den nämnd som ansvarar för ärendet
Beställ kopiar av handlingar från kommunarkivet
Följande handlingar finns i kommunarkivet
Kommunens äldre handlingar finns i kommunarkivet. Olika typer av handlingar skickas vid olika tidpunkt till kommunarkivet från kommunens verksamheter:
 • Betyg, diarieförda ärenden och protokoll skickas till arkivet efter fem år.
 • Skolhälsovårdsjournaler skickas två år efter att eleven har gått ut skolan.
Om din beställning rör en handling som ännu inte har skickats till kommunarkivet kommer din beställning att vidarebefordras till rätt nämnd för handläggning.
Välj protokollsutdrag eller diariefört ärende
Avloppstillstånd: (utfärdat innan år 2008)
För avloppstillstånd utfärdade efter 2008 - kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbudn, SMOHF
Annan handling
Beställa kopior ur skolhälsovårdsjournal
Vilka uppgifter finns i en skolhälsovårdsjournal?
I skolhälsovårdsjournalen finns uppgifter från besök hos skolsköterska och skolläkare. Uppgifter om vaccinationer, längd- och viktkurvor samt i förekommande fall medicinska utredningar som gjorts på uppdrag av skolan.

Vem får ta del av uppgifter i en skolhälsovårdsjournal?
Alla skolhälsovårdsjournaler omfattas av sekretess. Du kan därför endast få del av uppgifter som rör dig själv. Vill du ta del av uppgifter som rör någon annan krävs att personen lämnar in ett skriftlig och egenhändigt undertecknat medgivande.

Beställa kopia av socialtjänstakt
Här kan du beställa kopia av en socialtjänstakt från socialförvaltningen.

Vilka socialtjänstakter sparas?
Socialtjänstakter gallras, dvs förstörs, fem år efter att ärendet är avslutat. Undantaget är akter rörande placerade barn, adoptionsakter och faderskapsakter som bevaras för alltid. Även akter tillhörande personer som är födda den 5e,15e och 25e varje månad sparas av forskningsskäl.

Akter som ska bevaras och som har varit avslutade i mer än fem år finns i kommunarkivet. Om din beställning rör en sådan akt kommer beställningen att skickas från socialförvaltningen till handläggning.

Vem får ta del av uppgifter i en socialtjänstakt?
Alla akter inom socialtjänsten omfattas av sekretess. Du kan därför endast få del av uppgifter som rör dig själv. Vill du ta del av uppgifter som rör någon annan krävs att personen lämnar in ett skriftlig och egenhändigt undertecknat medgivande.

Typ av socialakt du vill beställa: