Lämna dina synpunkter och/ eller förslag till Nynäshamn kommun
Kontaktuppgifter vid önskemål om återkoppling
Fyller du inte i dina kontaktuppgifter kan vi inte återkoppla till dig i detta ärende och uppgifterna. Vi lagrar i alla fall inskickad synpunkt som en inkommen handling som kommit in till kommunen. Om din synpunkt avser en verksamhet som arbetar enligt avtal med kommunen kommer synpunkten registreras och skickas för besvarande till berörd verksamhet.
E-post
Behandling av personuppgifter
Så behandlas personuppgifterna som anges i formuläret

När du fyller i formuläret så anger du personuppgifter såsom namn, adress och e-postadress. Verksamheten som berörs behöver dessa uppgifter för att kunna kontakta dig för mer information eller för att återkoppla till dig.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen som utförs av är respektive nämnd som handhar ditt ärende. Se olika nämnders områdesansvar.

Rättslig grund för behandlingen är allmänt intresse enligt GDPR artikel 6.1e), eftersom personuppgiftsansvariga ska säkerställa att du som lämnar synpunkt och vill ha återkoppling informeras om personuppgiftsbehandlingar. Verksamheten kommer att spara uppgifterna som inkommen allmän handling och behandla enligt offentlighetsprincipen.

När uppgifterna fyllts i och skickats i formuläret så kommer skickas kommunens ärendehanteringssystem vilket innebär att personuppgifterna inte kommer att överföras till ett så kallat Tredjeland.

Den person som anges i formuläret är enligt GDPR en så kallad registrerad, vilken har en del rättigheter. Rättigheterna innebär att den registrerade kan:

  • Begära ett registerutdrag, rutin finns på intranätet under rubriken Registrerades rättigheter.
  • Invända mot behandlingen eller få dem raderade, om inte uppgifterna behövs för att kommunens verksamhets ska kunna utföra sitt uppdrag.
  • Få felaktiga uppgifter rättade.
Den som har frågor eller vill utöva sina rättigheter som registrerad kan kontakta respektive nämnd som handhar ärendet. Se olika nämndernas kontaktuppgifter under Personuppgiftsansvarig. eller dataskyddsombud@nynashamn.se

Den som har klagomål på behandlingen kan kontakta tillsynsmyndigheten IMY, www.imy.se .