1. Fliknamn
  2. Kvitto
Beställning av karta (ej bygglov)
*= Obligatorisk uppgift
Grundavgift baskarta eller ortofoto för projektering och planering = 2 406 kronor
Tillkommande kostnad = 500 kronor per hektar
Avgift för PDF A4 = 1 000 kronor
Avgift för PDF A3 = 1 600 kronor
Beställningen avser utdrag ur baskarta
(ej kontrollerad i fält)
Bifoga skiss med inringat område ni önskar karta över*
Bifoga fil här:
Fastighet*
Beställare*
Kontaktperson
Övriga upplysningar
Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa
Din ansökan registreras hos samhällsbyggnadsnämnden som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifterna som du anger behöver samhällsbyggnadsnämnden för att kunna hantera din ansökan på ett korrekt sätt.