1. Anmälan
  2. Frånvaro
  3. Samverkan
  4. Kvitto
Skolpliktsanmälan
Utlandsvistelse
Har skolan kännedom om att eleven vistas utomlands utan beviljad ledighet
Har skolan uppgifter om när eleven kan förväntas återkomma till Sverige och återgå till skolgång
Elevens uppgifter
Vårdnadshavare
Informerad om att skolpliktsanmälan görs
Informerad om att skolpliktsanmälan görs
Kontaktperson vid skolenheten
E-post
Frånvaro
Har utredning vid problematisk skolfrånvaro gjorts
Skolans bedömning
Skolans åtgärder
Skolans planerade åtgärder
Samverkan med vårdnadshavare
Vårdnadshavare har skyldigheter att få eleven till skolan.Samverkar vårdnadshavare med skolan kring åtgärder för att komma till rätta med elevens frånvaro?
Samverkande insatser
Finns samordnande insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs?
Bifoga dina filer här